Allmänna villkor

- SCAB - > Allmänna villkor
Legal

Allmänna villkor för Schuetten Consulting Ab Ltd:s försäljning, leverans och förmedling av produkter och konsulttjänster.

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor (Allmänna villkor) omfattar Schuetten Consulting Ab Ltd:s (SCAB) försäljning, leverans och förmedling av Produkter och Konsulttjänster till Kunden. Förändring av dessa Allmänna villkor ska, för att gälla, överenskommas skriftligen mellan Parterna eller anges med särskilda villkor för avgränsad tjänst eller service.

2. Konsulttjänster

Parterna kan överenskomma att SCAB tillhandahåller Konsulttjänster för ett visst definierat uppdrag. Sådana Konsulttjänster beställs avseende enstaka uppdrag, eller för resursleverans under en förutbestämd tidperiod. Det åligger Kunden att ge konsulten för uppdragets genomförande erforderliga instruktioner och att parterna överenskommer om en uppdragsbeskrivning.

För Konsulttjänster utgår ersättning enligt SCAB:s prislista eller vad som är skriftligen överenskommet mellan parterna. SCAB resursallokerar konsult/konsulter som har erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget och förbehåller sig rätten att byta ut konsult vid frånvaro av särskilda skäl, så som semester, sjukdom och utbildning.

SCAB har vidare rätt att använda underleverantörer för utförandet av konsultuppdrag. Om Kunden önskar särskilt utpekad konsult, ska detta skriftligen överenskommas mellan parterna.

Prissättning sker enligt timpris löpande räkning eller till fast pris. För timpris löpande räkning faktureras den tid som faktiskt lagts ned månatligen i efterskott och för fastpris faktureras enligt vad som anges i överenskommen uppdragsbeskrivning.

Vid avbokning eller förändring av beställd konsulttid senare än tre dagar före uppdragets startdag, förbehåller sig SCAB att debitera en avboknings- eller förseningsavgift enligt uppdragsavtalet SCAB:s prislista eller vad som är skriftligen överenskommet mellan parterna.

3. Produkter

SCAB levererar Produkter, innefattande hårdvara, mjukvara och mjukvarulicenser, efter kundens skriftliga beställning.

Vid leverans av produkter från tredje part, ska den tredje partens villkor för leverans och distribution gälla. Detta innefattar men är inte begränsat till tredje parts villkor avseende ansvarsbegräsningar och garantier.

4. Kundens åtaganden

Kunden ska informera SCAB om sina IT-policys, regelverk och processer, innefattande säkerhetsföreskrifter och upprätthållande av IT-säkerhet. Kunden ansvarar för att SCAB får relevant information, inklusive instruktioner, tillgång till IT-system, föreskrifter samt processer och rutiner för att SCAB ska kunna fullgöra sina åtaganden.

5. Ersättning

Samtliga priser anges exklusive moms, andra skatter och andra avgifter som kan förekomma såsom frakt, resor vid konsultleverans mm.

Det är vid var tid gällande listpris från tredje part som ligger till grund för kundens pris.

I de fall produktpriser anges i annan valuta än EUR, konverteras valutan från basvaluta till EUR vid leveranstillfälle. I de fall där SCAB köper Produkt i annan valuta än EUR och kunden faktureras i EUR valutajusteras priset om den aktuella valutakursen avviker mer än 2% vid leveranstillfället.

Restid debiteras enligt SCAB:s prislista. Om ej annat överenskommits mellan parterna tillkommer övriga resekostnader, parkering och logi.

6. Betalningsvillkor

Fakturering sker efter leverans och/eller delleverans. Betalning ska ske senast 7 dagar efter fakturadatum om ej annat överenskommits mellan parterna. Vid betalning efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

7. Leverans

Produkter levereras till Kundens adress mot erläggande av en leveransavgift. Konsulttjänster levereras när de utförs. SCAB ombesörjer transport av Produkter till Kundens angivna leveransadress enligt INCOTERMS DAP. Leveranstid meddelas kunden när leveransinformation har kommit SCAB tillhanda.

Om SCAB förmedlar upphandling av Produkt för Kundens räkning har Kunden det fullständiga ansvaret för upphandlingen i dess helhet. SCAB har rätt att uppbära en förmedlingsavgift enligt SCAB:s prislista.

8. Äganderättsförbehåll

SCAB behåller äganderätten till av SCAB Levererade Produkter tills dess full betalning för dessa, inklusive eventuella dröjsmålsränta och övriga kostnader, har erlagts.

Fram till dess äganderätten för Produkterna har övergått till Kunden förbinder sig Kunden att hantera Produkterna med erforderlig omsorg. Detta innebär att förvaring och underhåll av Produkterna ska ske på ett säkert sätt. Produkterna ska även vara fullt försäkrad mot brand, stöld och vattenskador. Kunden får inte göra någon förändring på Produkterna utan SCAB:s skriftliga medgivande.

9. Service

För leverans av service gäller villkor enligt respektive services villkor eller mellan parterna separat överenskommet Serviceavtal. Vid tecknande av service levererad av tredje part, gäller tredje parts villkor.

10. Immateriella rättigheter

Vardera parten behåller fullständiga immateriella rättigheter till mjukvara, affärskoncept, dokumentation, utbildningsmaterial etc. vilka har framställts, erhållits eller på annat sätt förvärvats före ingåendet av detta avtal.

Immateriella rättigheter vilka har utvecklats i samband med utförandet av Konsulttjänsten tillhör SCAB om ej annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Genom att Kunden erlägger full betalning för samtliga utestående anspråk, erhåller Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, i tiden obegränsad rättighet att använda resultatet av Konsulttjänsten för internt bruk hos Kunden.

Avseende Kundens användning av Konsulttjänster och/eller produkter vilka härrör från tredje part, gäller den tredje partens villkor för immateriella rättigheter.

Tillgång till databaser, portaler etc., vilka SCAB upplåter till Kunden, får endast användas för Kundens interna bruk. Detta gäller även med dessa sammanhängande data, rapporter, material etc. Kunden har således inte rätt att helt, eller delvis (i) ge tredje part tillgång till eller på annat sätt använda sådana databaser, portaler etc., (ii) distribuera, sälja eller överföra data, rapporter, material etc. från sådana databaser, portaler etc. till tredje part, och/eller (iii) kommersiellt använda eller på annat sätt utnyttja data, rapporter, material etc. från sådana databaser, portaler etc. i förhållande till tredje part.

11. Force majeure

Parterna är inte ansvariga för underlåtenhet eller försening med att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal och/eller dessa Allmänna villkor om och i den utsträckning som underlåtenheten eller förseningen beror på, direkt eller indirekt, force majeure såsom pandemi, naturkatastrof, krig, terrorism, brand eller sociala oroligheter eller annan liknande orsak som står utanför parts kontroll.

Denna befrielse gäller under förutsättning att den felande parten inte har brustit i sina åtaganden och att underlåtenheten eller förseningen inte hade kunnat förhindras om rimliga försiktighetsåtgärder hade vidtagits.

Vid force majeure är part befriad från att fullgöra sina åtaganden och/eller skadeståndsansvar till följd därav, så länge omständigheten består och under förutsättning att parten fortsätter att vidta de åtgärder som är rimliga ur ett kommersiellt perspektiv för att fullgöra sina åtaganden.

Part som åberopar force majeure ska utan dröjsmål meddela den andre parten om detta, samt beskriva omständigheterna och en uppskattning av när force majeure-situationen förväntas upphöra.

12. Ansvarsbegränsning

SCAB:s ansvar är begränsat till skador som har orsakats genom uppsåt eller försummelse. SCAB ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada, såsom exempelvis men inte begränsat till förlust av data och goodwill förlust. SCAB:s ansvar är begränsat till maximalt det belopp som utgår för Konsulttjänst (exklusive Produkter) som Kunden erlägger.

SCAB ansvar inte för defekter, försening eller bristande fullgörelse i fall där detta är en följd av (i) Kundens oaktsamhet eller brott mot avtal och/eller dessa Allmänna villkor (ii) oaktsamhet eller brott mot avtal och/eller dessa Allmänna villkor av annan leverantör till Kunden eller tredje part som är hänförlig till Kunden, (iii) användande av Produkter och/eller Konsulttjänster på annat sätt än vad som är avsett, (iv) datavirus, hackning, Trojanska hästar etc., vilka påverkar och tar sig igenom säkerhet, och (v) följder av IT-brister hos Kunden eller annan leverantör till Kunden.

Om leverans innehåller produkter från tredje part gäller, i tillägg till den ansvarsbegränsning som stipuleras i denna punkt, den ansvarsbegränsning som den tredje parten föreskriver för dessa delar.

13. Sekretess

Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens medgivande, till tredje man under Avtalstiden eller därefter, avslöja konfidentiell information. Med konfidentiell information förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, som Part önskar hålla hemlig.

Undantag till detta sekretessåtagande för konfidentiell information kan ges vid särskilda tillfällen och under särskilda omständigheter av tvingande art, så som men ej begränsat till regulatoriska krav.

14. Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av avtal mellan parterna samt dessa Allmänna villkor, ska ske enligt åländsk och finsk rätt. Tvist härrörande ur sådant avtal och/eller dessa Allmänna villkor ska, i fall den inte kan lösas gemensamt av Parternas Verkställande direktörer eller motsvarande, avgöras av finländsk allmän domstol med Ålands tingsrätt som första instans.