Hur säkert är ert IT-system?

Det digitala samhället ställer allt högre krav på säkra IT-system.

Att förlora hårdvara är naturligtvis kostsamt. Men att förlora organisationens samlade kunskap kan vara ödesdigert. Och vad göra om polisen knackar på dörren?!

Ett mycket bra första steg till en bättre IT-säkerhet är att utföra en auditering av den befintliga miljön.

I auditeringen gör man en inventering av utrustning och mjukvara, kontrollerar rutiner och granskar policys mm.

Auditeringen mynnar ut i en rapport med aktuell status och förslag på förbättringar.

En auditering bör, åtminstone första gången, utföras av en extern part för ett objektivt resultat.

Jag utför IT-säkerhets auditeringar anpassade för olika typer av och storlek på organisation. Ta kontakt för mer information!